Διακήρυξη Δημόσιας Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου (αποθήκη) στην ΤΚ Καταρράκτη

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικού Κτηρίου (αποθήκη) στην ΤΚ Καταρράκτη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημαρχείο Βουργαρελίου) στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης την 11η πρωινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης την 11η πρωινή.

Για τη συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 50,00 ΕΥΡΩ.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από το Δημαρχείο Βουργαρελίου και το ΚΕΠ Αγνάντων.